Twój koszyk: (0) produktów
Witaj nieznajomy, Zarejestruj się Zaloguj się

Regulamin sklepu

Regulamin i zasady sprzedaży w sklepie internetowym ElektrycznyOswietlenie.pl

REGULAMIN

1. ElektrycznyOswietlenie.pl jest prowadzony przez firmę:

ELTECH Mirosław Żuk
ul. CIASNA 1
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5370006061 REGON: 030021728

nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1989 przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska 

KONTO BANKOWE: 77 8025 0007 0020 0918 3000 0030 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej.

dalej nazywaną „Sprzedającym”.


2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Faktury VAT

Na każdy towar zakupiony w naszej firmie, paragon fiskalny lub fakturę VAT. Prosimy jednak o zaznaczenie tej opcji w pierwszej wiadomości przesłanej do nas po zakupieniu towaru. w przeciwnym razie, do przesyłki zostanie dołączony paragon fiskalny.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku, mówiącej o ochronie niektórych praw konsumentów, z towaru zakupionego w naszej firmie można zrezygnować w przeciągu 14 dni od daty zakupienia ,bez podania przyczyny.

2. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z naszą firmą poprzez adres mail z opisem uszkodzenia. Adres do zwrotów,  dostarczenie towaru na adres:

ELTECH Mirosław Żuk
pl. Szkolny Dwór 9
21-500 Biała Podlaska

Polityka Ochrony Prywatności


1. PHU ELTECH Mirosław Żuk  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PHU ELTECH Mirosław Żuk  należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności PHU ELTECH Mirosław Żuk  zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PHU ELTECH Mirosław Żuk  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.elektrycznyoswietlenie.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na www.elektrycznyoswietlenie.pl  jest:
a.  PHU ELTECH Mirosław Żuk  .- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez sklep stacjonarny;
b. PHU ELTECH Mirosław Żuk  .- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep internetowy.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością PHU ELTECH Mirosław Żuk  oraz Sklepu internetowego w zakresie www.elektrycznyoswietlenie.pl  , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.elektrycznyoswietlenie.pl  (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Klienci mogą przeglądać  www.elektrycznyoswietlenie.pl   oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta na www.elektrycznyoswietlenie.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez PHU ELTECH Mirosław Żuk  informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PHU ELTECH Mirosław Żuk  i za zgodą Klientów.

7. W przypadku uzyskania przez PHU ELTECH Mirosław Żuk  wiadomości o korzystaniu przez Klienta z www.elektrycznyoswietlenie.pl  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PHU ELTECH Mirosław Żuk  może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.   

8. PHU ELTECH Mirosław Żuk  zapewnia realizacja uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PHU ELTECH Mirosław Żuk  zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PHU ELTECH Mirosław Żuk  danych osobowych innemu niż PHU ELTECH Mirosław Żuk administratorowi danych.

9. PHU ELTECH Mirosław Żuk  zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PHU ELTECH Mirosław Żuk  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PHU ELTECH Mirosław Żuk  może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PHU ELTECH Mirosław Żuk  lub Sklepu internetowego  lub też gdy PHU ELTECH Mirosław Żuk  uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem na www.elektrycznyoswietlenie.pl  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. PHU ELTECH Mirosław Żuk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. PHU ELTECH Mirosław Żuk  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Www.elektrycznyoswietlenie.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.elektrycznyoswietlenie.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.